For mindre alvorlige narkotikalovbrudd hadde utvalget to konkrete forslag: Å tilby avtaler om oppfølging som alternativ til påtale og anmerkning i strafferegisteret, og å etablere tverrfaglig nemnder for å vurdere tiltak for personer som som pågipes for bruk og besittelse av narkotika. En interdepartemental arbeidsgruppe ble satt ned for å vurdere de to nevnte forslag.

I høringsbrevet er vi særlig blitt bedt om å uttale oss om det organisatoriske ansvaret som foreslås lagt til konfliktrådet. FO mener at alle frihetsrelaterte strafferreaksjoner bør legges til kriminalomsorgens friomsorg.

Høringssvaret kan lastes ned her (PDF, 274KB).