FO støtter departementets hovedkonklusjoner om dagens samværsordning:

  • Barneperspektivet står for svakt i disse sakene.
  • Tilsynsordningen er lite målrettet og effektiv – det er behov for formkrav til pålegg, og videre krav om begrunnelse.
  • Barna i tilsynssakene må beskyttes bedre og barna/familiene støttes mer slik at foreldrekonflikter kan forebygges og løses.
  • Barna og familiene bør følges opp tettere underveis.
  • Mange saker må utredes bedre og barn høres i større grad, særlig med tanke på å avdekke barnets beskyttelsesbehov, og hvilke tiltak som må settes inn overfor familien.


Hele høringssvaret kan du lese her (PDF, 903KB).