FO støtter mange av forslagene, men har i  vårt høringssvar kommentert noen områder. Blant annet hadde vi ønsket oss  flere konkrete tiltak knyttet til praksisdelen av utdanningene. 

Departementet foreslår nye nasjonale retningslinjer som skal være førende for institusjonenes arbeid med de ulike utdanningene.  FO er i den forbindelse opptatt av det må være større likhet i utdanningene enn det som er situasjonen i dag og etterlyser klarere retningslinjer. Vi viser i den forbindelse de store ulikhetene som ble avdekket i NOKUT s tilsyn av BSV utdanningene.


Departementet foreslår også at det innføres et nytt styringssystem hvor dagens rammeplaner erstattes av en overordnet felles rammeplan for alle de 19 helse- og sosialfaglig grunnutdanningene. I den forbindelse skal det nedsettes programgrupper for de ulike utdanningene. Gruppene sammensetning skal ivareta både brukerne-, tjenestene- og den enkelte utdanning sine behov og skal ha 6-8 medlemmer.  For å få til gode arbeidsprosesser er det bra at gruppen ikke er for stor, men vi er samtidig bekymret for om så få deltakere klarer å ivareta alt som er forventet. I forslaget nevnes noen konkrete aktører som skal delta i programgruppene. Profesjonsorganisasjonene er ikke blant disse.  Vi skriver i vårt høringsvar at FO burde ha en sentral plass i de ulike gruppene knyttet til de utdanningene vi representerer.

Høringssvaret kan leses her (PDF, 169KB)