Last ned høringssvar her. (PDF, 96KB)

Fellesorganisasjonen (FO) er fagforeningen og profesjonsforbundet for 29.000 barnevernspedagoger, sosionomer, vernepleiere og velferdsvitere

Gjennom å gi innsatte selv ansvaret for å gjøre egne innkjøp og tilberede egen mat, styrkes normalitetsprinsippet og bidrar til å lette overgangen fra fengsel til et liv i frihet.

Hovedutfordringen er hvordan dette kan gjøres innenfor dagens ressurssituasjon. Et slikt tiltak vil kreve både flere ansatte, mer kompetanse og antakeligvis også mer utsyr. Vi vet at nedskjæringene som over tid er gjennomført i kriminalomsorgen har gått utover innholdet i straffegjennomføring – vi mener derfor at det er vanskelig å innføre dette uten at kriminalomsorgen tilføres mer midler til et slikt rehabiliteringsarbeid.

KDI ber også i høringsbrevet at det gis en tilbakemelding på begrepsbruken «selvforpleining». FO synes at man her bør prøve å finne et mer dekkende uttrykk og som er mer kjent for de fleste. I Stortingsmelding 37; «Straff som virker» brukes ordet «selvforvaltning» om det samme. Vi regner med at KDI har gjort en vurdering og konkludert med at dette ikke er et bedre begrep. «Selvhushold» eller «eget hushold» kan være begrep som er mer kjent og anvendelig og som vi vurderer som mer dekkende.

Med vennlig hilsen

Mimmi Kvisvik
Forbundsleder

Inger Karseth
Rådgiver