Vi vil særlig løfte frem den gjennomgående styrking av barns rett til medvirkning og dokumentasjonsplikten. Vi mener loven blant annet gjennom dette vil gi gode føringer for godt barnevernfaglig arbeid. Vi ønsker også å rose utvalget for å ta inn en bestemmelse om at all vold mot barn er forbudt. De språklige endringene som gjøres i lovteksten, samt oppbyggingen av loven, mener vi vil gjøre barnevernsloven mer forståelig. Men vi har også noen innspill og kommentarer til forslaget. 
 

FOs høringssvar kan du lese her (PDF, 1005KB)