I sitt høringssvar skriver FO at mennesker som begår lovbrudd og regnes som utilregnelige skal møtes med behandling, og ikke med straffelignende sanksjon. Staffens begrunnelse i prevensjon eller gjengjeldelse gjør seg ikke gjeldende for disse og samfunnet bør derfor ikke reagere med straff.

FO mener at et blandet prinsipp vil gi mer presise rettslige avgjørelser enn det utvalget argumenterer for. Norge er et av svært få land som benytter et strengt medisinsk prinsipp som utgangspunkt for utilregnelighet.

Det er en svakhet at utvalget ikke har drøftet om andre faggrupper, som kliniske sosionomer og vernepleiere og barnevernspedagoger, kan bidra med innspill i sakkyndigvurderingen. Flere faggrupper sitter med verdifull kunnskap og erfaring som vil være utfyllende og ofte nødvendig for kunne danne et helhetlig bilde av en persons bakgrunn og utgangspunkt. Både i Sverige og Danmark er det ordninger som gjør det mulig å få uttalelse fra sosionom i alle slike saker. FO mener dette bør bli utredet også i det norske sakkyndiginstituttet.

Unge lovbrytere og deres soningsforhold, helsevurdering og rettssikkerhet medfører prinsipielle og utfordrende avveininger som må utredes nærmere. I dag vet vi at barn på 15 år som begår drap må oppholde seg i fengsel på grunn av manglende adekvat tilbud innen helsevesenet. FO mener dette er uholdbart.

Les hele høringssvaret her (PDF, 130KB)