Vi vet, som regjeringen skriver i høringsforslaget, at mennesker som mottar AAP i alt for liten grad får oppfølgingen de har behov for. I dag er minimumskravet for oppfølging satt til én gang per år, og den kan gjøres over telefonen. NAV sine forpliktelser til den enkelte er dermed svært få og vage.  En naturlig konsekvens av manglende oppfølging er at mange blir gående lenge i et passivt løp.

Departementets forslag til endringer i arbeidsavklaringspenger vil føre til at færre kommer inn i ordningen (på grunn av strengere kriterier) og flere ut av ordningen (på grunn av streng maksgrense). Likevel betyr ikke dette at menneskene som har behov for oppfølging, økonomisk trygghet og avklaring vil forsvinne selv om de faller utenfor en ny AAP-ordning. Forsøk, prosjekter og studier viser det samme: at tett individuell og tilpasset oppfølging gir gode resultater.  Dette er godt sosialfaglig arbeid. Innstramninger og strukturelle løsninger på omfanget av AAP-mottakere rimer dårlig med dette.

FO  har vært i kontakt og fått innspill fra våre tillitsvalgte og medlemmer i NAV-systemet i arbeidet med høringssvaret. 

FO mener:
• Mottakere av arbeidsavklaringspenger må ha krav på tettere og mer individuell oppfølging.
• Innstramminger i stønadsperioden, uten konkrete endringer i oppfølgingen av mottakere, er å starte i feil ende. Flere avklart for arbeid/aktivitet eller uføretrygd krever gode, tette oppfølgingsløp innen AAP.
• Utdanning som tiltak må gjøres reelt for flere og begrensningene i varighet og alder bør fjernes.
• FO mener karensperiode på 52 uker kan føre til fattigdom, flere utfordringer og at mennesker havner enda lenger unna arbeidslivet.
• Å fjerne «ønsker» og «interesser» fra momentlisten som tillegges avgjørende vekt i vurderingen av arbeidsevne er etter FOs syn et skritt tilbake. Brukermedvirkning er helt sentralt for å oppnå varige løsninger og endringer.
• Dersom AAP skal bli en enda mer ren sykdomsorientert ytelse, der sykdomskriteriet alltid alene er hovedårsak til nedsatt arbeidsevne, må de som vil falle utenom tilbys en annen tett og forutsigbar oppfølging. Stønad til livsopphold vil for mange være det eneste alternativet i dag. FO reagerer på at ikke departementet i større grad drøfter behovet til alle de som vil falle ut av en «ny AAP-ordning».

Les hele høringssvaret her (PDF, 438KB)