De som faller utenfor dagens system er en svært uensartet gruppe med personer med svært ulike behov. FO mener derfor det er viktig å ikke bare rette innsatsen mot individuelle løsninger og tiltak, men også ha et systemfokus med arbeide for å motvirke strukturer som bidrar til marginaliseringsprosesser. En stortingsmelding om livslang læring og utenforskap må ivareta begge disse perspektivene. Videre mener vi at en melding må inneholde:

  • Forebyggende tiltak for å hindre at mennesker faller utenfor
  • En begrepsavklaring knyttet til både hva livslang læring er og hva man legger i begrepet utenforskap og årsaker til utenforskap
  • Utdanningssystemets bidrag
  • Arbeidslivets bidrag
  • NAVs rolle


Les hele høringssvaret her. (PDF, 1MB)