Regjeringen har satt ned ei ekspertgruppe ledet av psykolog Peder Kjøs som skal se på konsekvensene pandemien har hatt for folks psykiske helse og rusbruk. De skal også foreslå konkrete tiltak for hvor innsatsen bør styrkes for å møte disse utfordringene. 

LES MER: Ekspertgruppe skal foreslå tiltak for psykisk helse

Vi vet at pandemien har hatt en høy pris for mange og smitteverntiltak og nedstegningen av Norge har hatt store konsekvenser for ulike grupper. Særlig har konsekvensene vært store for de som også hadde det vanskelig fra før- de med de største sosiale problemene. Det gjelder særlig grupper som allerede står utenfor eller har løs tilknytning til arbeidslivet, voksne og barn som lever i fattigdom med de konsekvensene det fører med seg og hvor livsbetingelsene øker risikoen for å utvikle bla rusproblemer og psykiske lidelser. 

FO synes det er bra at det settes ned et slikt utvalg og vi har forventninger om at arbeidet vil føre til konkrete tiltak. Vi er imidlertid usikre på sammensetningen av utvalget og om utvalget faglige sett er bredt nok til å fange opp blant annet utfordringene skissert ovenfor.  En gjennomgang av utvalgsmedlemmene viser at helsefokuset er godt representert- både når det gjelder forskning og fra praksisfeltet. FO er redd for at utvalget har for mange med lik kompetanse og med medlemmer som i stor grad har en individuell forståelse av problemer og individuelle løsninger og hvor den helhetlige, sosialfaglige forståelsen og forslag til tiltak ikke blir tilstrekkelig belyst.  

For å fange opp bredden av konsekvenser så mener vi at utvalget burde vært breiere sammensatt med også representanter med sosialfaglig kompetanse og med erfaringer fra ulike sosiale tjenester som NAV, barnevern eller kommunal rusomsorg.  Rus og psykiske lidelser må forstås i en sosial sammenheng og må også gjenspeiles i tiltak som foreslås.  

FO ber derfor om at utvalget utvides med et medlem med sosialfaglig kompetanse og som representerer praktisk sosialt arbeid fra en kommunal tjeneste.