Fellesorganisasjonen (FO) var invitert til møte på Stortinget om "Meld. St. 19 (2015–2016) Tid for lek og læring — Bedre innhold i barnehagen" for å komme med innspill til regjeringens forslag. Ifølge FO fokuserer meldingen i for liten grad på barnehagen som en forebyggende arena.

- Hovedstammen i barnehagen er selvfølgelig barnehagelæreren. Samtidig bør det ansettes også andre profesjonsutdanninger for å styrke kompetansen. FOs profesjoner som sosionomer, barnevernspedagoger og vernepleiere, vil bidra til å fange opp og iverksette tiltak tidlig overfor barn som av ulike årsaker streve, påpekte Irmelin S. Tjelflaat. I tilegg til å sitte i FO-ledelsen, leder hun også profesjonsrådet for barnevernspedagoger i FO.

Innspillet kan lastes ned her (PDF, 108KB)