FO krever bedre oppfølging av barn som har det vanskelig

Etter at landet ble stengt 12. mars har mediene vært opptatt av det de kaller sårbare barn. Nå har regjeringen satt ned en gruppe som skal kartlegge og rapportere på  tilbudet. I sitt innspill skriver FO at begrepet omfatter en svært sammensatt gruppe og at det krever flere tiltak for å trygge barn og ungdom som har det vanskelig.  

LES MER: Innspill til regjeringens koordineringsgruppe for tilbudet til sårbare barn og unge

– Alle barn er sårbare, her er det snakk om barn som av forskjellige grunner har det vanskelig. Det kan være barn i barnevernet, med komplekse funksjonsnedsettelser eller som av forskjellige grunner trenger ekstra omsorg i disse dager. Derfor kan vi ikke si noe generelt om hva de trenger, det krever tettere oppfølging enn som så og en samlet tverrfaglig og tverretatlig innsats, sier FO-leder Mimmi Kvisvik. 

Store variasjoner 

I brevet datert 15. april legger FO vekt på barnevernet, familievernet, helse- og omsorgstjenesten, habiliteringstjenesten, skoler og barnehager, samt barnehus og kriminalomsorgen. Forbundet har vært spesielt kritisk til opplæringstilbudet til elever som av ulike grunner ikke kan delta i digital undervisning. 

– Vi ser store variasjoner i tilbud mellom kommunene og innad i kommunene. De kommunene som ga et godt tilbud før pandemien har fortsatt med det mens tilbudet har bare blitt verre for dem som hadde et dårlig tilbud fra før. Det skal ikke være tilfeldig hvilken oppfølging du får. Vi trenger en nasjonal og koordinert innsats, sier forbundslederen.