BLM
BLM: Black Lives Matter demonstrasjonene i USA tok seg opp etter George Floyd ble drept av politiet i Minneapolis, Minnesota, i mai.

Dette er en uttalelse som ble vedtatt på FOs landsstyremøte onsdag 21. oktober 2020.

Diskriminering og hat finnes. I den siste tiden har vi gjentatte ganger sett at diskriminering eksisterer i ulike former. For eksempel i USA med Black Lives Matter-demonstrasjonene og her hjemme med SIANs folkemøter mot innvandrere og muslimer.

Vi ser stadig eksempler der personer med utviklingshemming ikke får sine behov ivaretatt eller blir utsatt for negative holdninger. I den norske kirke tillates prester å omtale homofili som en synd under konfirmasjonsgudstjenester, og flere prester motsetter seg liturgisk fellesskap med kvinnelige prester. Ikke minst viser #metoo-bevegelsen en negativ samfunnsstruktur der kvinner har blitt utsatt for trakassering og overgrep. Alle disse eksemplene viser forhold som bidrar til ekskludering og uhelse.

FO er stolt av å organisere profesjoner som arbeider med utsatte grupper og som hver dag er med på å gi mennesker likere muligheter. Medlemmene våre gjør en forskjell! Men å være medlem i FO forplikter også. Som medlem og sosialarbeidere, er vi bundet av FOs yrkesetiske grunnlagsdokument. Dette stiller krav til oss som yrkesutøvere og som medmennesker.

Vi skal vise respekt for det enkelte mennesket – og retten til et verdig liv er grunnleggende. Likeverd og inkludering, selvbestemmelse og engasjement, trygghet, åpenhet og omsorg er sentrale verdier som ligger til grunn for vår praksis. Vi er ansvarlig for egne handlinger og for å utvikle oss som profesjonsutøvere gjennom etisk, faglig og juridisk refleksjon over egen praksis. Vi har også ansvar for å varsle om forhold som skaper sosiale problemer og bidrar til sosial utstøting eller uverdige livsvilkår – og vi har derfor ansvar for å si fra når vi ser rasisme, diskriminering og annen undertrykkelse.

FO er en sterk tilhenger av ytringsfriheten vi har i Norge, og vi skal derfor bruke den til å stå opp mot hatefulle ytringer og diskriminering. FO står opp for trygghet og vi skal tematisere det, delta i debatt og være konstruktive bidragsytere for å fjerne hat og fordommer. Vi skal stå i front for et mangfoldig samfunn med plass til alle!

Les mer om FOs politikk

Bli medlem i FO