Justis- og Beredskapsdepartementet sendte den 19. 01.22 ut høring om endringer i vergemålsloven om taushetsplikt og digitale fullmakter.  I høringsnotatet foreslås det endringer i reglene om taushetsplikt på vergemålsområdet for å legge til rette for bruk av digitale vergefullmakter gjennom den såkalte FUFINN-løsningen. FO støtter forslaget om endringer i vergemålsloven knyttet til digitale vergefullmakter og taushetsplikt. Slik FO leser forslaget så justeres reglene om taushetsplikt på vergemålsområdet på en slik måte at det blir mulig å dele opplysninger gjennom den digitale fullmaktsløsningen, samtidig som hensynene bak taushetsreglene balanseres på en god måte. Det er et viktig hensyn at informasjon om personen som har verge og vergemålets innhold ikke deles med flere eller i større grad enn nødvendig. FO anser at ordningen i stor grad er en formalitet i overgangen fra papir til digitale fullmakter. FO mener at vergemålet skal være i tråd med CRPD og legge til rette for selvbestemmelse for den vergemålet gjelder. Beslutningsstøtte er et viktig virkemiddel for dette.

Les høringssvaret her. (PDF, 45KB)