Person i rullestol
STORTINGSMELDING: FO etterlyser politisk vilje til å bedre situasjonen for personer med utviklingshemning.

Dette er en uttalelse som ble vedtatt på FOs landsstyremøte onsdag 21. oktober 2020.

FO venter utålmodig på stortingsmelding om rettigheter og levekår for utviklingshemmede. Regjeringen har lovet en slik oppfølging av NOU-en På lik linje har om kort tid. Nå er det 2 år siden Stortinget vedtok at de vil ha en melding med forslag til tiltak som sikrer at utviklingshemmede får oppfylt sine menneskerettigheter på lik linje med andre.

Stortinget vedtok i 2018 at meldingen blant annet skal inneholde rettigheter knyttet til selvbestemmelse, arbeid, helsetjenester av god kvalitet, erfaringer med vergemålsloven og behov for lovendringer, tilrettelagt undervisning i skolen og universell utforming, mulighet til å kjøpe og eie egen bolig, sikre at tjenesteapparatet er godt koordinert og har tilstrekkelig kompetanse og tiltak som sikrer alle mulighet for meningsfylte fritidsaktiviteter og livssynsutøvelse.

FO har lenge etterlyst politisk vilje til å bedre situasjonen for personer med utviklingshemning. Vi er utålmodig og gir oss ikke før personer med utviklingshemming har like rettigheter og levekår som andre. Hvor mye dokumentasjon på kompetansemangel og svikt i tjenestene er nødvendig før alle ansvarlige politikere lokalt og nasjonalt tar alvoret i situasjonen innover seg og sørger for å iverksette tiltak som sikrer forsvarlig kompetanse og bemanning i tjenestene? Vi er ikke alene om å stå på – vi har brukerorganisasjoner, KS og noen politikere med oss i våre beskrivelser av utfordringer og behov for tiltak.
 

LES MER: FOs helhetlige opptrappingsplan for kvalitet i tjenester til personer med utviklingshemming. (PDF, 2MB)

FO har, med utgangspunkt i NOU-en På lik linje, utarbeidet en langsiktig og helhetlig
opptrappingsplan for å styrke levekår og tjenester til personer med utviklingshemning. Et tiltak i opptrappingsplanen var å kartlegge kompetanse i kommunale tjenester til personer med utviklingshemning. I juni 2020 lanserte vi resultatet av kompetansekartleggingen i rapporten: Ingen tid å miste – kompetansesituasjonen i tjenester til personer med utviklingshemming.

LES RAPPORTEN: Ingen tid å miste - En kartlegging av kompetansesituasjonen i tjenester til personer med utviklingshemming  (PDF, 1MB)

Hele 69 prosent av alle ansatte jobber deltid. Gjennomsnittlig stillingsprosent for alle ansatte er 63 prosent, for ansatte uten formell utdanning er den 41,6 prosent, mens for vernepleiere er gjennomsnittlig stillingsprosent 86 prosent. Det betyr at jo høyere kompetanse den ansatte har, jo større stillingsprosent. En tredjedel (33,2 prosent) av de ansatte i tjenester til utviklingshemmede har ikke formell kompetanse. Resultatene fra undersøkelsen var nedslående og verre enn forventet.

FO er godt i gang med påvirkningsarbeid for å få oppmerksomhet om funnene og politisk vilje til å gjennomføre nødvendige tiltak for å øke kompetanse i tjenestene, øke utdanningskapasiteten for vernepleiere og redusere deltid i tjenestene. Vi har formulert skriftlige spørsmål til stortingsrepresentanter og oppfordret de til å stille spørsmål, vi har gjennomført møter med KS, Helsedirektoratet og Aps stortingsgruppe og utarbeidet materiell til fylkesavdelingene for lokalt politisk påvirkningsarbeid.

Levekår for utviklingshemmede er ikke styrket de siste årene. Det kommer stadig skrekkoppslag om store institusjonslignende boliger, tvangsflytting, liten respekt for at personer bor i eget hjem og bruk av ulovlig tvang og makt. Nå er det tid for endring:

FO er utålmodige for personer med utviklingshemning og har ingen tid å miste!

Les mer om FOs politikk

Bli medlem i FO