Norge etter Korona

Fellesskapsløsninger og høy tillit i befolkningen har hatt stor betydning for hvordan Norge har håndtert situasjonen. Landsstyret i FO ønsker at det norske samfunnet tar lærdom av erfaringene som er gjort gjennom pandemi-perioden. Norge etter koronaen trenger et samfunn bygget på fellesskap, tillit, en sterk velferdsstat og et samfunn hvor alle inkluderes.

Et samfunn bygget på fellesskapet

Fellesskapet er en bærebjelke i samfunnet vårt. Når vi er forhindret fra å være sammen med andre fysisk og sosialt så rammer det oss hardt. Påtvunget isolasjon og fysisk avstand har vært helt nytt og urovekkende for mange av oss. Og vi forstår for alvor hvor gjensidig avhengig vi er av hverandre.
 
Partssamarbeidet i arbeidslivet er et godt eksempel på hvordan fellesskapet har fungert. Alle har deltatt for å finne løsninger og fungerende tiltak. Partsamarbeidet har sørget for tilpassede ordninger som har tatt hensyn til brukernes, arbeidstakernes og arbeidsgivernes behov. Vi har fått enighet om tariffavtaler, og sikret praktiske og økonomiske ordninger.
 
FO vil fortsette å kjempe for et samfunn preget av fellesskapsløsninger og solidaritet. 

Et samfunn bygget på tillit

En grunnleggende forutsetning for samfunnet vårt og partsamarbeidet er tillit til hverandre, tillit i arbeidslivet og tillit til politikere og myndigheter. Gjennom flere krisepakker er det etablert ordninger som i stor grad er basert på tillit både til næringsliv og de som har hatt behov for inntektssikring. Og ikke minst tillit til fagpersonell, som blant annet helse- og sosialpersonell, som står på for å løse samfunnskritiske oppgaver. Denne tilliten må vi ta med oss og bygge videre.
 
FO mener det er på tide å legge bort målstyrings- og rapporteringsregimet, og innføre tillitsreform i alle ledd. Styring og ledelse av velferdsstatens tjenester skal være basert på tillit til ansattes kompetanse og faglige skjønn.

Et samfunn med en sterk velferdsstat

Gjennom krisen har vi sett lokalsamfunn som står opp for hverandre, hjelper hverandre og viser omtanke for hverandre. Norge har klart seg bedre gjennom krisen enn mange andre land. FO har vært en sterk forkjemper for velferdsstaten med verdier som solidaritet og kollektive løsninger. Gjennom krisen har vi sett hvor viktig offentlige helse- og velferdstjenester er.
 
FO vil fortsette å kjempe for offentlige, universelle velferdstjenester med høy kvalitet som er tilgjengelige for alle. Vi vil fortsette å jobbe for å bekjempe fattigdom og ulikhet i økonomi og levekår, og aktivt forsvare og videreutvikle velferdsstaten. 

Et samfunn hvor alle skal inkluderes

Det er stor fare for at noen blir ytterligere marginalisert som følge av krisen, både økonomisk og sosialt. Mange av de som allerede var i vanskelige situasjoner før krisen har fått det verre nå. Vi som samfunn må motvirke ytterligere utenforskap, og sørge for at hele befolkningen har mulighet til å bidra og delta i samfunnsutviklingen.

FO vil fortsette å arbeide for at myndighetene prioriterer de sårbare og utsatte brukerne som våre medlemmer jobber med. Dette gjelder for eksempel barn og unge med særskilte behov, barn og familier i krevende livssituasjoner, personer med omfattende helseplager og sosiale problemer, rus- og psykiatripasienter, mennesker lav tiknytning til arbeidslivet og dårlig økonomi m.fl. I dette arbeidet er barnevernspedagoger, sosionomer, vernepleiere og velferdsvitere sentrale. Vi som helse- og sosialarbeidere står opp for trygghet både i krisetid og i tiden etter.