Barn som holder hverandre i hendene
MÅLRETTET: Ny barnevernslov er et resultat av mange års arbeid der FO har vært en tydelig stemme i prosessen.

Dette er en uttalelse som ble vedtatt på FOs landsstyremøte 15.-16.juni 2021.

Etter 30 år har Stortinget endelig vedtatt ny barnevernslov. En viktig lov som styrker barn og unges rettssikkerhet. Den stiller krav til ansattes faglighet og myndighetsutøvelse. Den stiller også viktige krav til kommunen sitt ansvar for eget tjenestetilbud. Det er barnevernsloven som skal regulere det mest komplekse samfunnsoppdraget vi har. Det krever likevel mer enn et oppdatert lovverk for å styrke barnevernets arbeid. Nå må både sentrale og lokale politikere ta ansvar for at loven fungerer i praksis. Det fortsatt behov for en større og mer helhetlig satsing på barnevernet.  

Mange seire for FO 

Dialog mellom partene i arbeidslivet er en forutsetning for å skape gode tjenester. Ny barnevernslov er et resultat av mange års arbeid der FO har vært en tydelig stemme i prosessen. Det har bidratt til viktige gjennomslag på flere områder. Etter påtrykk fra blant andre FO har aldersgrensen for ettervern blitt hevet til 25 år, og barnevernsloven har endelig blitt en rettighetslov. Begge deler har vært sentrale krav i FO sitt prinsipprogram over flere år. Videre har FO lenge etterspurt strengere krav til hvem som kan jobbe i barnevernet. En innføring av kompetansekrav styrker kvalitet og rettssikkerhet i tjenesten.    

LES OGSÅ: Ny barnevernslov er en seier for unge som trenger ettervern

Ikke minst var det på tide at kommunens ansvar for eget barnevern tydeliggjøres i ny lov. Arbeidsgiver får nå en plikt til opplæring og veiledning av egne ansatte og det skal lages en plan for det forebyggende arbeidet i alle kommuner. I tillegg skal kommunestyret få en årlig tilstandsrapportering fra egen barneverntjeneste. Dette vil være et viktig verktøy for at lokalpolitikere skal bli kjent med det komplekse arbeidet barnevernet gjør, og hvilke forutsetninger som må ligge til rette for at barnevernstjenesten skal kunne utføre sine oppgaver på en god måte.   

Gode arbeidsforhold skaper gode tjenester 

Det krever tid å utøve godt faglig og forsvarlig arbeid. For de som har behov for hjelp av barnevernet er det avgjørende at tjenesten oppleves trygg og tilgjengelig. Da må ansatte ha tid til å bygge relasjoner til både barn og foreldre. Tid til å lytte, forstå, motivere og gjøre det trygt å jobbe med endring. For å skape et barnevern som preges av trygghet og tillit må det være nok ansatte på jobb. For å styrke kvaliteten i tjenesten må legges til rette for at ansatte orker å stå i jobben over tid. Gode arbeidsforhold, med rom for faglig utøvelse og ivaretakelse av både seg selv og de man er der for, er en forutsetning for et godt barnevern. 

I den videre utviklingen av barnevernet må dialog mellom arbeidstakere, arbeidsgiver og politikere fremdeles stå sentralt. FO sine medlemmer og tillitsvalgte har kunnskap og erfaring om hvordan tjenesten fungerer. De vet om bemanningssituasjonen er forsvarlig, om kompetansen er god nok eller om det finnes gode nok hjelpetiltak. Dette er kunnskap som sentrale og lokale politikere må kjenne til å nyttiggjøre seg av.

Les mer om FOs politikk

Bli medlem i FO