Pensjonsforliket i Stortinget
PENSJONSFORLIKET: Stortinget gjorde viktige justeringer da de behandlet

FO har vært tydelige på at de med krevende jobber må sikres når aldersgrensene øker.

– Mange av våre medlemmer utfører svært fysisk og psykisk belastende arbeid. Derfor må vi ha pensjonsordninger som også ivaretar dem som må gå av tidlig på grunn av denne belastningen, sier FO-leder Marianne Solberg.

Stortingets pensjonsforlik innebærer at det etableres en sliterordning i folketrygden som gir et årlig tillegg i pensjon for de som går av fem år før normert pensjonsalder, og som trappes gradvis ned ved høyere avgangsalder. Detaljene i ordningen skal utformes i samarbeid med partene i arbeidslivet. 

Bedre for uføre 

Det blir også en vesentlig forbedring i alderspensjonen til de uføre, ved at de skjermes for deler av levealdersjusteringa. 

Viktig med evalueringer 

Pensjonssystemet skal evalueres hvert tiende år, for å følge med på den sosiale og økonomiske bærekraften. FO forventer at dette betyr at det ikke er noen automatikk i videre økning av aldersgrensene. 

Pensjonsforliket oppsummert: 

  • Aldersgrensene i pensjonssystemet øker gradvis fra 1964-kullet. Sosiale rettigheter som sykepenger, dagpenger og arbeidsavklaringspenger utvides i tråd med endringen av normert pensjoneringsalder. 
  • Det innføres en sliterordning i folketrygden. Ordningen gir et årlig tillegg på 0,25 G for de som går av fem år før normert pensjonsalder, og trappes ned gradvis ved høyere avgangsalder. Partene skal involveres i utformingen. 
  • Alderspensjon til uføre styrkes. Forslaget innebærer i utgangspunktet at uføre skjermes for 2/3-deler av effekten av levealdersjusteringen, og at uføres videre skjerming skal speile yrkesaktives avgangsmønster. 
  • Alminnelig aldersgrense for statsansatte økes fra 70 til 72 år. 
  • Plikten til å fratre ved særaldersgrense gjeninnføres ikke. Hvilke stillinger som i framtiden skal ha særaldersgrenser, samt hvilke aldersgrenser som skal gjelde, avklares i en egen prosess. 
  • Det skal utarbeides en strategi for helhetlig informasjon på pensjonsområdet. NAV skal ha tilstrekkelig kapasitet og kompetanse til å bistå den enkelte i spørsmål om egen pensjonsbeslutning. 
  • Pensjonssystemet skal evalueres omtrent hvert tiende år for å følge med på sosial og økonomisk bærekraft.