For Rødt er kampen mot forskjells-Norge det aller viktigste, og vi vet at utenforskap blant barn og unge veldig ofte handler om trange levevilkår. Derfor vil vi prioritere økonomiske tiltak som sikrer familien ei inntekt å leve av, ikke bare overleve på. Det innebærer å styrke sikkerhetsnettet som er der for de som enten ikke kan eller får jobbe, ved å øke dagpengene for arbeidsledige og permitterte, reversere kutt i AAP-ordninga og øke sosialstønaden. I tillegg vil vi gjøre barnehage og SFO gratis og øke barnetrygda, som vil gi store utslag for økonomien til barnefamilier.

I tillegg til de økonomiske rammene vil Rødt sikre flere ressurser til barnehage, skole, helsestasjon og skolehelsetjenesten, frivilligheten og barnevernet, sånn at de voksne som møter barnet utenfor familien har tid og overskudd til å se barnet – og ressursene og verktøyene til å hjelpe de barna som trenger det.