Dette er et stort og vanskelig saksfelt, som henger sammen med både en rekke samfunnsog levekårsfaktorer, familie og bakgrunn for den enkelte samt enkeltmenneskenes egenskaper og innstilling. I all vår politikk er vi opptatt av solidariet med andre mennesker, utjevning av forskjeller og mer fokus på livskvalitet enn rent fokus på økt okonomisk velstand. Likevel er fattigdom en av de viktigste driverne bak utenforskap. Jeg vil derfor nevne særlig tiltak som hjelper lavinntektsfamilier, som reduserte barnehage- og SFO-priser.

Områdesatsingene mot utenforskap må styrkes. Boligpolitikken må omfatte tiltak for mangfoldige bomiljøer der det er rom for husholdninger av ulik størrelse med ulike bakgrunner, der bokvalitet er sterkt vektlagt. Blant annet ønsker vi en tredobling av støtten til utviklingen av særlig utsatte bolig områder. Vi ønsker en sterk økning av den nasjonale tilskuddsordningen mot barnefattigdom, som blant annet gir flere tilgang til ferie og fritidsaktiviteter.

Vi ønsker også å tilrettelegge for jobber og tiltaksordnigner for unge som har falt ut av opplæringsløpet, samt mulighet for praksisbrev etter tre år i jobb. For ungdom som har falt ut av opplæringsløpet, men som ønsker seg tilbake, må det være enklere å komme inn igjen, og det må mer praktisk opplæring inn igjen i skolen, slik at enda fler kan føle at de hører hjemme i skolen.