Utenforskap er ekstremt sammensatt og komplisert. Det griper inn i enormt mange politikkområder å endre på strukturer som fører til utenforskap. Å redusere barnehage- og SFO-priser for lavinntektsfamilier er et grunnleggende og viktig grep for å inkludere barn i sentrale sosiale arenaer. Områdesatsingene mot utenforskap må styrkes. Boligpolitikken må endres slik at flere har et godt sted å bo. Vi ønsker også å styrke den nasjonale tilskuddsordningen mot barnefattigdom, som blant annet gir flere tilgang til ferie- og fritidsaktiviteter.

I tillegg til en generell økning av kommuneøkonomien vil vi tredoble støtten til utsatte bymiljøer med store levekårsutfordringer, samt at vi legger vi opp til at kommunene skal kunne benytte økte frie midler til å styrke arbeidet mot barnefattigdom. Vi ønsker også å tilrettelegge for jobber og tiltaksordninger for unge som har falt ut av opplæringsløpet, samt mulighet for praksisbrev etter tre år i jobb. For ungdom som har falt ut av opplæringsløpet, men som ønsker seg tilbake, må det være enklere å komme inn igjen.