Utenforskap er ekstremt sammensatt og komplisert. Det griper inn i enormt mange politikkområder å endre på strukturer som fører til utenforskap. Vi vil løfte frem noen eksempler. Å redusere barnehage- og SFO-priser for lavinntektsfamilier er et grunnleggende og viktig grep for å inkludere barn i sentrale sosiale arenaer. Områdesatsingene mot utenforskap må styrkes. Boligpolitikken må endres slik at flere har et godt sted å bo. 

Konkret ønsker vi en sterk økning av den nasjonale tilskuddsordningen mot barnefattigdom, som blant annet gir flere tilgang til ferie og fritidsaktiviteter. I tillegg til en generell økning vil vi tredoble støtten til utsatte bymiljøer med store levekårs-utfordringer, samt at vi legger vi opp til at kommunene skal kunne benytte økte frie midler til å styrke arbeidet mot barnefattigdom.

Vi ønsker også å tilrettelegge for jobber og tiltaksordninger for unge som har falt ut av opplæringsløpet, samt mulighet for praksisbrev etter tre år i jobb. For ungdom som har falt ut av opplæringsløpet, men som ønsker seg tilbake, må det være enklere å komme inn igjen.