Det må jobbes mer systematisk for at de yngste barna våre raskt blir del av et sosialt fellesskap, og her er det mange viktige politiske områder som er vesentlige. Noe av det viktigste er at vi må sikre at våre største velferdsytere altså kommunene har god økonomi. Derfor vil vi øke dagens kommuneøkonomi i 2019 tall med 3 milliarder kroner. Gratis SFO for førsteklassinger, innføre skolemat og sikre en stans i privatisering av skolene – slik at alle har rett til å ta del i fellesskolen. Så er det viktigste politiske området for å løfte mennesker ut av lavinntekt (og dermed også barna/familiene i sin helhet) en politikk som gir fler arbeidsplasser. Arbeid er nøkkelen til deltakelse på svært mange områder. Da må vi sikre hele og faste stillinger, en aktiv stat som stimulerer til næringsutvikling og en garanti som sørger for at alle unge under 30 år får en garanti som sikrer at de er i jobb, under utdanning eller kompetansegivende opplæring innen en periode på to måneder.