Jeg sitter i familie- og kulturkomiteen og på det området er det en del vi kan gjøre etter min mening:

  • legge til rette for mer inkludering i idrett, kultur og frivillighet lokalt bl.a ved å bruk 1% av statsbudsjettet på dette feltet, ikke minst ved å gjennomføre et lokalt kulturløft, som bl.a betyr full MVA kompensasjon til frivilligheten( inkl.idretten og frivillig kultur - inkl ulike konkrete tilbud til denne gruppa)  slik at de får mer å rutte med, og det inneholder en styrking av kulturskole, fritidsklubber, barne og ungdomsorganisasjoner, og alle ordningene i kulturrom som bidrar til flere møteplasser for barn og unge.
  • Vi vil også styrke utstyrsordningen og er positive til Fritidskortet.

Men - utenforskap handler også mye om økonomi. Familiens trygghet for arbeidsinntekt og eller pensjoner/sosiale ytelser av avgjørende for at barn og unge skal ha det trygt. I tillegg er bolig og gode boligforhold avgjørende for sosial trygghet. 

I tillegg vil Senterpartiet jobbe for: 

  • Å videre forsterke områdesatsingene for bedre å utjevne forskjeller og særlig målrette dem mot å forebygge utenforskap og fattigdom blant barn og unge. 
  • Kommunene må gis økonomi til å sikre gode og trygge oppvekstsvilkår. Det gir gode utviklingsmuligheter for alle barn og bidrar til sosial mobilitet og utjevning. 
  • Sikre nok og kvalifisert bemanning i skole og barnehager og satse på fritidsaktiviteter og trygge møteplasser for barn og unge. 
  • Målrettede tiltak for å redusere fattigdom, hjelpe barna i utsatte familier, sikre god inkludering i samfunnet og forebygge utenforskap. 
  • Styrking av familiekontorene og bedring av ordningen med hjemmeassistent for familier med behov er viktige forebyggende lavterskeltiltak.