For Rødt er kampen mot Forskjells-Norge den aller viktigste. I dag har vi over 111.000 barn som vokser opp i familier i vedvarende lavinntekt. Det er over 111.000 barn for mange. Det er en kjent sammenheng mellom barns levekår og deres helse og livskvalitet senere i livet.
Rødt ønsker flere tiltak; Reversering av kutt i AAP mtp å sikre en forutsigbar inntekt til familier der en eller begge foreldrene har helsevansker. Vi vil lovfeste at barnetrygda ikke skal avkortes, slik at barnetrygda blir en universell overføring som alle foreldre mottar. Barnetrygda må indeksreguleres og økes kraftig mot dagens nivå. 

Rødt ønsker gratis SFO for barn i 1.-4 klasse og gratis barnehage. Vi ønsker gratis skolemat for alle barn både i grunnskolen og videregående og gjeninnføring av skolefrukt. 

Rødt ønsker generelt mer ressurser til barnevern, barnehage og skole. 
Bygge ut og stabilisere kommunale tilbud innen psykisk helse og psykiatri slik at det er forutsigbarhet for brukere, pårørende og ansatte.
I dag ser man et stort frafall i videregående og særlig på yrkefag. Det skyldes blant annet at alt for mange ikke får lærlingplass. Rødt vil lovfeste retten til lærlingplass for å sikre at alle kvalifiserte elever fra yrkesfag får fullført utdanningen sin og slik at Norge får alle de fagarbeiderene vi trenger for framtida.  
Rødt vil gjenreise en sosial boligpolitikk og arbeide for en tredje boligsektor.