Dei universelle velferdsordningane må styrkast. Me treng gode barnehagar og skular med nok lærarar og andre tilsette, slik at alle barn blir sett. Fritidsaktivitetar må vera gratis eller billege og tilgjengelege for alle. Auka inntekt for foreldre med låg inntekt, anten det er sosialhjelp, andre velferdsytingar eller låg lønn.