Utenforskap er ekstremt sammensatt og komplisert. Det griper inn i enormtenromt mange politikkområder å endre på strukturer som fører til utenforskap. Vi vil løfte frem noen eksempler når vi svarer på dette spørsmålet. Å redusere barnehage- og SFO-priser for lavinntektsfamilier er et grunnleggende og viktig grep for å inkludere barn i sentrale sosiale arenaer. Områdesatsingene mot utenforskap må styrkes. Boligpolitikken må endres slik at flere har et godt sted å bo.

Konkret ønsker vi en sterk økning av den nasjonale tilskuddsordningen mot barnefattigdom, som blant annet gir flere tilgang til ferie og fritidsaktiviteter. I tillegg til en generell økning vil vi tredoble støtten til utsatte bymiljøer med store levekårsutfordringer, samt at vi legger vi opp til at kommunene skal kunne benytte økte frie midler til å styrke arbeidet mot barnefattigdom.

Vi ønsker også å tilrettelegge for jobber og tiltaksordningertiltaksordnigner for unge som har falt ut av opplæringsløpet, samt mulighet for praksisbrev etter tre år i jobb. For ungdom som har falt ut av opplæringsløpet, men som ønsker seg tilbake, må det være enklere å komme inn igjen.