For å sikre inkludering av barn og unge i samfunnet er det viktig å ha gode barnehagar og skular med nok tilsette som ser kvart enkelt born, gratis SFO for alle, kulturtilbod og fritidsaktivitetar som er mogleg for alle å delta på uavhenging av inntekt til familien. Dessutan treng vi god helsehjelp og oppfølging rundt borna, og det er nødvendig å få inntektsvekst hjå fattige familiar.