Utenforskap er sammensatt og komplisert. Det griper inn i enormt mange politikkområder å endre på strukturer som fører til utenforskap. Vi vil løfte frem noen eksempler når vi svarer på dette spørsmålet. Å redusere barnehage- og SFO-priser for lavinntektsfamilier er et grunnleggende og viktig grep for å inkludere barn i sentrale sosiale arenaer. Områdesatsingene mot utenforskap må styrkes. Boligpolitikken må endres slik at flere har et godt sted å bo.