Rødt har en rekke tiltak for å forebygge utenforskap blant barn og unge.

For Rødt er kampen mot Forskjells-Norge den aller viktigste. Det er en kjent sammenheng mellom barns levekår og deres helse og livskvalitet senere i livet. 

  • Reversering av kutt i AAP mtp å sikre en forutsigbar inntekt til familier der en eller begge foreldrene har helsevansker. 
  • Gratis SFO og barnehage 
  • Mere ressurser til barnevern, barnehage og skole 
  • Det er viktig for barn og unges velferd at foreldre og andre trygghets personer rundt de har et forutsigbart og trygt arbeidsliv med mulighet for hele stillinger.  Dette gjelder også de som skal jobbe med barn og unge. Mulighet for etter og videreutdanning for de ansatte for å være faglig oppdatert, samt at private og ideelle barnehager/ institusjoner skal ha samme lønns og pensjonsvilkår som offentlige  
  • Sikre ressurser og personell for fysisk og psykisk hverdagsrehabilitering i kommunehelsetjenesten.
  • Bygge ut og stabilisere kommunale tilbud innen psykisk helse og psykiatri slik at det er forutsigbarhet for brukere, pårørende og ansatte.
  • Lovfesta rett til lærlingeplass. 

For å motvirke trangboddhet er boligsosial politikk viktig, alle trenger et godt og stabilt sted å bo.