Tiden som ungdom og ung voksen kan være en sårbar fase i livet for mange. MDG vil ha et samfunn med mindre press og stress, der mangfold og likeverd er grunnlaget for det sosiale livet.  Jeg mener politikken vår om å færre karakterer, og kanskje spesielt karakteren i orden og oppførsel, samt mindre lekser og mer fritid, vil hjelpe på å senke prestasjonspresset mange unge opplever. 

I tillegg er jeg stolt over at MDG har Norges beste handicap-politikk. Norge må ta innover seg kritikken FN har gitt og som flere undersøkelser har vist, om at mange blir mobbet, opplever hets og opplever utenforskap på bakgrunn av sin funksjonsnedsettelse. Vi vil at FN-konvensjonen om rettighetene til personer med nedsatt funksjonsevne ( CRPD) tas inn i sin helhet i lovverket. Utenforskap har flere årsaker - det kan være mobbing, og sosiale ulikheter eller skoletrøtthet. Vi vil ta et krafttak mot mobbing, trusler og vold mot både lærere og elever. Vi vil styrke rådgivningstjenesten og øremerke ressurser til styrking av skolehelsetjenesten.  Skolen er viktig og vi har en rekke tiltak under skole, som  leksefri til 4. trinn, særskilt opplæring for minoritetsspråklige elever, mer praktisk tilnærming, styrke kulturskoletilbudet, og skolehager hvor elevene kan utfolde seg. I tillegg vil vi prioritere investeringer i anlegg for breddeidrett og støtte deleordninger for frilufts-, kultur- og idrettsutstyr, så slike aktiviteter er tilgjengelig for alle.