Utenforskap er sammensatt og komplisert. Å endre på strukturene som fører til utenforskap vil kreve en innsats i flere politikkområder. Under er noen av dem. Å redusere barnehage- og SFO-priser for lavinntektsfamilier er et grunnleggende og viktig grep for å inkludere barn i sentrale sosiale arenaer. Områdesatsingene mot utenforskap må styrkes. Boligpolitikken må endres slik at flere har et godt sted å bo.
Konkret ønsker vi en sterk økning av den nasjonale tilskuddsordningen mot barnefattigdom, som blant annet vil gi flere tilgang til ferie og fritidsaktiviteter. I tillegg til en generell økning vil vi tredoble støtten til utsatte bymiljøer med store levekårsutfordringer, og legge opp til at kommunene skal kunne benytte økte frie midler til å styrke arbeidet mot barnefattigdom. Vi ønsker også å tilrettelegge for jobber og tiltaksordninger for unge som har falt ut av opplæringsløpet, samt mulighet for praksisbrev etter tre år i jobb. For ungdom som har falt ut av opplæringsløpet, men som ønsker seg tilbake, må det være enklere å komme inn igjen