Alle barn lever i en familie, stor eller liten. Familiens trygghet for arbeidsinntekt og eller pensjoner/sosiale ytelser av avgjørende for at barn og unge skal ha det trygt. I tillegg er bolig og gode boligforhold avgjørende for sosial trygghet.

I tillegg vil Senterpartiet jobbe for:

  • Å videre forsterke områdesatsingene for bedre å utjevne forskjeller og særlig målrette dem mot å forebygge utenforskap og fattigdom blant barn og unge.
  • Kommunene må gis økonomi til å sikre gode og trygge oppvekstsvilkår. Det gir gode utviklingsmuligheter for alle barn og bidrar til sosial mobilitet og utjevning.
  • Sikre nok og kvalifisert bemanning i skole og barnehager og satse på fritidsaktiviteter og trygge møteplasser for barn og unge.
  • Målrettede tiltak for å redusere fattigdom, hjelpe barna i utsatte familier, sikre god inkludering i samfunnet og forebygge utenforskap.
  • Styrking av familiekontorene og bedring av ordningen med hjemmeassistent for familier med behov er viktige forebyggende lavterskeltiltak.