En god skole, en trygg oppvekst og et godt velferdssamfunn er tiltak er viktig for å hindre utenforskap blant barn og unge. Å bekjempe utenforskap og ulikhet handler derfor like mye om en god politikk for å skape flere arbeidsplasser, om kontrollert innvandring og god integreringspolitikk og om å ruste velferdssystemet vårt slik at det kan være der også i tiårene som kommer. 

Strategien «Like Muligheter i oppveksten» omhandler barn og ungdom i lavinntektsfamilier. Denne strategien tar for seg tiltak som gir barna like muligheter som sine jevnaldrende til å gjennomføre utdanningsløp, ha gode og trygge boforhold, delta i organiserte fritidsaktiviteter og få bedre tilgang til helsetjenester. 

Når vi skal jobbe for mindre utenforskap i Norge, handler det om å satse på barnehage og skole, om en offentlig sektor som er der for de som trenger det mest og – aller viktigst – om arbeidsplasser. For det er den største forskjellen i Norge nå: Mellom de som jobber og de som ikke jobber. 

https://www.regjeringen.no/no/aktuelt/ny-strategi-for-barn-som-veks-opp-i-familiar-med-lag-inntekt/id2771031/ 

Høyres program:  

  • fortsette å gi gratis kjernetid og moderasjonsordninger i barnehagen til lavinntektsfamilier, fremfor å prioritere enkeltkommuner eller enkeltområder i byer 

  • ha en nasjonal ordning med redusert foreldrebetaling i SFO for lavinntektsfamilier 

I tillegg har Høyre i regjering gjennomført flere tiltak for å forhindre utenforskap blant barn og unge. Dette er bla:  

  • Økt barnetrygd, økt bostøtte og engangsstønad  

  • Inntektsgradert foreldrebetaling i SFO til 3. og 4.trinn. 3 mill kroner til å tilrettelegge for at friskoler kan tilby inntektsgradert foreldrebetaling i SFO for 1.-4 trinn.  

  • Gratis SFO for familier med lav inntekt i utvalgte kommuner 

  • Mer penger til fritidskortet. Et viktig tiltak for å sikre barn og unge muligheten til å delta på fritidsaktiviteter