Vi vil opprettholde barnetrygden på dagens nivå. Det viktigste for Arbeiderpartiet er å styrke det universelle tilbudet til barn og familier. Gratis SFO for første klasse, gode foreldrepermisjonsordninger, og gode barnehager. Barnehagen skal være et trygt og godt sted å ta sine første skritt. Gjennom lek og utforsking utvikler barna ferdigheter de tar med seg videre i livet, innenfor trygge og gode5 rammer. Vi vil at barna skal møte flere kompetente og kvalifiserte voksne. Tidlig innsats begynner i barnehagen med dyktige fagfolk som har tid og tillit til å følge opp hvert enkelt barn. Barnehager må ha en rimelig pris, og eventuelle overskudd i private barnehager må  komme barna til gode. For Arbeiderpartiet er det et mål at barn skal få plass i barnehagen uavhengig av når på året barnet er født.