SV vil styrke barnetrygden for å redusere forskjellene og bekjempe fattigdom. Ved å øke barnetrygden for alle, men samtidig målrette den mot utsatte grupper som flerbarnsfamilier og familier med enslige forsørgere, vil færre barn vokse opp i fattigdom. I vårt alternative budsjett setter vi av over 1,2 milliarder for å øke barnetrygden for alle og innføre søskentillegg. I dag er barnetrygden motsatt behovsprøvd i mange kommuner, fordi den inntektsberegnes ved søknad om sosialhjelp. SV vil innføre en statlig, forpliktende normering av økonomisk sosialhjelp, hvor barnetrygd holdes utenfor beregningsgrunnlaget for å forhindre at de med aller minst fratas barnetrygden slik som i dag.