Senterpartiet meiner at alle born har rett til en trygg oppvekst og en god barndom. Vi vil utjamne sosiale ulikskapar og sikre gode oppvekstmiljø både i bygd og by. Vi ønskjer derfor å styrke tiltak mot barnefattigdom. Senterpartiet vil prisjustere barnetrygda og sikre at den framleis er ei universell ordning utan behovsprøving eller beskatning. I vårt alternative statsbudsjett føreslo vi å bl.a. gjeninnføre Finnmarks- og Svalbardtillegget i barnetrygda med 3840 kroner