Barnetrygda er eit avmange verkty for å redusere forkjellane og kjempe mot fattigdom. Vi vil auke barnetrygda for alle, men samtidig målrette den mot utsette grupper. I vårt alternative budsjett sette vi av 1,2 mrd. kroner for å auke barnetrygda til alle og innføre søskentikllegg.fleirbarnsfamiliar og einslege forsørgarar vil færre born vekse opp i fattigdom.SV vil innføre ei statleg, forpliktande normering av økonomisk sosialhjelp. Det er viktig at barnetrygda vert halden utanfor utrekningsgrunnlaget for at dei med aller misnt   i raliteten vert fråtekne barnetrygda.