Høyre mener det er behov for å videreutvikle Nav-kontorene og utvikle tiltak basert på kunnskap om hva som virker og ikke virker, slik at den samlede statlige og kommunale innsatsen fører til at flere brukere kommer i arbeid og aktivitet. Høyre mener at dagens partnerskap mellom stat og kommune gir brukerne bedre og mer helhetlig oppfølging og bistand.  

Vi mener at moderniseringen av Nav må fortsette. Digitale løsninger bidrar til at hverdagen blir enklere for de ansatte, samtidig som opplevelsen blir bedre for brukerne. Digitaliseringen gjør at Nav aldri har vært mer tilgjengelig enn i dag. Høyre vil også fortsette satsingen på et digitalt Nav som skal være tilgjengelig, forståelig og effektivt.  

Høyre går til valg på å gå igjennom alle virkemidler i Navs arbeidsmarkedstiltak for å sikre en mer effektiv og målrettet bruk av ressursene.  

Høyre er opptatt av å fortsette det utviklingsarbeidet som har gitt resultater, men som også må forsterkes for å møte stadig nye utfordringer. En ny organisering av Nav-kontorene nå, vil lett kunne flytte fokuset bort fra dette viktige arbeidet. Høyre mener derfor at det ikke behov for en helhetlig gjennomgang av Nav.