Vi i MDG er skeptiske til fokuset byråkratisering og innsparing i NAV, som går på bekostning av kontakten med dem de skal bistå. Det er også fortsatt for vanskelig å forstå regelverk, verktøy og dokumenter fra NAV. Dette er særlig alvorlig når mange av brukerne av NAVsystemet er i en sårbar livssituasjon og dermed opplever kontakten med NAV som en ytterligere belastning fremfor hjelpeinstans. Vi har også sett at det har blitt gjort alvorlige feil. I behandlingen av Granskingsutvalgets rapport om EØS-saken, NOU 2020:9 stemte MDG som eneste parti utenom Rødt for å oppnevne en granskningskommisjon for å ytterligere belyse ansvarsforholdene. Vi mener det ville være positivt med en helhetlig gjennomgang av NAVs styringsform, organisering, arbeidsmåter og kompetanse.