MDG meiner det vil vere positivt med ein heilskapleg gjennomgong av styringsform, organisering, arbeidsmåter og kompetanse i NAV. NAV har vorte meir byråkratisert og meir fokusert på å kutte kostnadar dei siste åra. Me har også sett at det har vorte gjort alvorlege feil. I behandlinga av Granskingsutvalgets rapport om EØS-saken, NOU 2020:9 stemte MDG som einaste parti utanom Rødt for å oppnemne ein granskningskommisjon for å belyse ansvarsforholda ytterligare.