Jeg er veldig enig i nødvendigheten av en slik gjennomgang. SV ønsker et løft for Nav hvor tid, tillit, tilgjengelighet og kompetanse prioriteres fremfor stadige ABE-kutt og nedskjæringer. Derfor støtter også SV en helhetlig gjennomgang av Nav fordi det er nødvendig med god nok oversikt over hvor skoen trykker for å kunne ta nødvendige grep. Det er også viktig å digitalisere og forenkle mange av tjenestene. I dag bruker Nav svært lang tid på f.eks å sende ut brev hvor bruker må printe ut og signere på papir. Dette er svært tidkrevende og forlenger saksbehandlingstid og gjør det ekstra tungvindt for brukere. Samtidig må man sikre at brukere får langt bedre tilgang på tjenester og informasjon enn det som tilbys i dag. Saksbehandlere må ha tilstrekkelig tid til å svare ut sine brukere på en god måte. Saksbehandlingsrutiner bør også gjennomgåes ettersom Nav fortsatt har et svært krevende organisasjonskart og fremdeles benytter styringsverktøy som bør gjennomgås. Det er en ovenfra og ned silo organisering som ikke nødvendigvis er til det beste for brukere og ansatte.