SV støtter ein helheitleg gjennomngang av NAV, Vi ynskjer å prioritere, kompetanse, tillit, tid, og tilgjenge i staden for stadige ABE- kutt og nedskjeringar. Medarbeidarane må ha tid til å finne ut kvar skoen trykker, og kunne bruke sin kompetanse i møte med den det gjeld.