Viser til FrPs gruppes merknader og mulige forslag i komiteinnstillingen.