Siden jeg har jobbet i NRK UNG og P3 i årevis med gode budskap til målgruppa og signaleffekt, stiller jeg meg bak SPs politikk på dette området. Jeg mener avkriminaliseringen vil ha svært dårlig signaleffekt til barn og unge. Samtidig som jeg støtte partiets politikk på at de rusavhengige skal møtes med hjelp, ikke straff.

Her er vår politikk:

Senterpartiet vil altså ikke støtte rusreformutvalget og regjeringens forslag til rusreform. Senterpartiet fremmer i stedet forslag om en differensiert modell, der rusavhengige skal møtes med hjelp, ikke straff, men der man ikke tillater en generell avkriminalisering av narkotika. Vi mener at regjeringens forslag til rusreform går på bekostning av det forebyggende arbeidet blant barn og unge, noe vi ikke kan akseptere. Vi tror ikke at ett møte hos en rådgivende enhet på kommunens rådhus, er nok til å få unge vekk fra en uheldig praksis der man er begynt å eksperimentere med narkotika. I dag kan for eksempel unge inngå i konfliktrådets ruskontraktsprosjekt som gir langt bedre og mer omfattende oppfølging hos hjelpeapparatet enn regjeringens forslag med en samtale hos kommunen.

Det er et mål for Senterpartiet at narkotikabruken i Norge skal reduseres, ikke økes. Regjeringen forutsetter at avkriminalisering ikke skal økes med reformen, men dette viser det seg at det er svak vitenskaplig dokumentasjon for. Folkehelseinstituttet er blant høringsinstanser som sier at men ikke kan utelukke en økning av narkotikabruken med regjeringens rusreform. Regjeringens rusreform inneholder ingen forslag til økte helsehjelp for rusavhengige verken i kommuner eller i helseforetak. Det er et stort paradoks at en rusreform som har overskriften fra straff til hjelp, ikke handler om økt hjelp og behandling. 

Senterpartiet har fremmet alternative forslag til regjeringens rusreform: Dok. 8: 111S (2020-2021) om at rusavhengige ikke skal straffeforfølges kombinert samt Dok. 8: 119S (2020-2021) om en forebyggings- og behandlingsreform innen rusfeltet.