Eg støttar ein rusreform der straff blir erstatta med hjelp og den sosialfaglege oppfølginga blir styrka. Samfunnet må bruka større ressursar på førebygging, oppfølging og hjelp til dei som har rusproblem eller som står i fare for å få det. SV vil ha ei kraftig styrking av behandlingstilbodet for menneske med rusproblem.