Rødt har siden 2017 vært tilhengere av en rusreform som går fra straff til hjelp, noe vi også slo fast i vårt nye arbeidsprogram for 2021-2025. Rødt er for å avkriminalisere bruk og besittelse av illegale rusmidler til eget bruk. Brukere av narkotiske stoffer skal ikke kriminaliseres, men tilbys gode hjelpetiltak. Bygge opp tilstrekkelig

kapasitet på behandlingsplasser og flere medisinfrie behandlingstilbud til rusavhengige, og sikre finansiering slik at spesialhelsetjenesten og kommunene ivaretar sitt sørge-for-ansvar. Forslaget til rusreform er et steg i riktig retning, selv om jeg skulle sett at den var enda bedre spesielt med tiltak for oppfølging og hjelp til rusavhengige.