SST

FO-Studentenes Sentralstyre er godt fornøyde med de nye retningslinjene. 

Retningslinjer for rammeplaner

Retningslinjene erstatter det som før het rammeplaner. De nye retningslinjene er vedtatt og utdanningsinstitusjonene kan implementere dem allerede denne høsten. Alle skal følge de nye retningslinjene innen neste studieår.

FO-Studentene har fått gjennomslag

- Det var flere ting vi ønsket oss inn i de nye retningslinjene for utdanningene og mye har blitt tatt med. Mer kunnskap om rus og psykiatri, familie- og nettverksarbeid, kritisk refleksjon og funksjonsnedsettelser for ferdigutdannede barnevernspedagoger er inkludert, sier FO-Studentenes leder Kristin Aldridge.

Nå holder det for eksempel ikke ifølge retningslinjene å «ha kunnskap» om rus og psykiatri. Barnevernspedagoger skal ha «ha bred kunnskap» om dette feltet, noe som også øker antall studiepoeng tilknyttet tema.

- Rus og psykiatri er noe alle barnevernspedagoger må jobbe med i møte med sine brukere. Det er derfor essensielt for barnevernspedagoger å ha bred kunnskap om rus og psykiatri. Bred kunnskap legger grunnlaget for forståelse, gode relasjoner og god hjelp, forklarer Aldridge.

 

Seksualitet i fokus

- Vi er veldig glade for at vernepleiestudentene nå skal kunne mer om seksualitet, mennesker med seksualisert atferd, retten til et seksualliv og hvordan seksuelle overgrep skal håndteres. Dette er et tema FO-Studentene har vært opptatt av lenge, sier lederen.

SST-medlem og vernepleier Michael Ouren hadde en artikkel om tema i FO-Studenten, studentmagasinet som ble utgitt tidligere i høst.

 

Noen tapte kamper

Selv om FO-Studentenes leder Kristin Aldridge alt i alt er fornøyd med gjennomslagene, er det fremdeles flere kamper å ta.

- Det er alt for lite fokus på ferdighetstrening. Det er ikke gitt at studentene blir gode yrkesutøvere selv om de leser pensum. I tillegg vet vi at praksisstudiene ikke er tilstrekkelig til å dekke hele behovet for praktiske øvelser. Dette har vi ikke fått gjennomslag for, og det vil derfor fremdeles være opp til hvert enkelt studiested hvor mye trening studentene får i praktiske ferdigheter før endt utdanning.
 

For lite samhandling og for mye autonomi

FO-Studentene foreslo også et økt fokus på samhandlingskompetanse i retningslinjene. Å bygge opp samhandlingskompetanse under studiet er viktig for å tilrettelegge for bedre samhandling i tjenesten. Det er ikke lagt inn føringer for samarbeid med andre studier under utdanningen, samarbeidskompetanse er lite nevnt i de vedtatte retningslinjene.

Utdanningsinstitusjonene beholder sin autonomi og mulighet for å gjøre lokale tilpasninger. Dette går på bekostning av nasjonal standardisering som sikrer lik kompetanse for barnevernspedagoger, enten de er utdannet i Stavanger, Lillehammer eller Bergen. Balansen mellom autonomi og standardisering er svært vanskelig og svært viktig. I vårt høringssvar ga vi tydelig tilbakemelding om at forslaget til retningslinjer la opp til for stor grad av autonomi, og for liten grad av nasjonal standardisering.

FO-Studentene foreslo også at retningslinjene presiserer en maksgrense på 30 studiepoeng per eksamen.

- Vi mener at et fag på mer enn 30 studiepoeng ikke legger til rette for et godt læringsutbytte. Dette er ikke tatt med. Alle merknader om studiepoeng er fjernet, noe vi anser at er i fordel for utdanningsinstitusjonenes autonomi. Det kan medføre store forskjeller i kompetanse ut fra hvor man er utdannet, noe vi anser som svært uheldig for profesjonen, tjenestene og brukerne, avslutter Aldridge.

Trykk her for å få en punktvis oversikt over seiere og tap. (PDF, 124KB)
Trykk her for en mer utfyllende og argumenterende oversikt over seiere og tap.  (PDF, 124KB)
Trykk her for å lese hørringssvaret i sin helhet.