Vi viser til forslag til endringer i universitets- og høyskoleloven og fagskoleloven. FO-Studentene ønsker med dette å gi et innspill til departementets forslag. FO-Studentene mener det er et svært godt tiltak å lovfeste Studentombud. Vi har likevel noen innspill som vi håper departementet tar til etterretning.

 

Departementet foreslår å lovfeste Studentombud ved høyere utdanning, og beskriver en rekke forventninger til studentombudets arbeid. Likevel ønsker ikke departementet å lovfeste studentombudets mandat. Dette stiller FO-Studentene seg kritiske til. Slik vi i FO-Studentene forstår forslaget om å lovfeste Studentombud, fremmes forslaget for å sikre alle studenter lik tilgang på et studentombud. Da virker det underlig at studentombudene kan ha ulike roller ut fra hvilken utdanningsinstitusjon de er tilknyttet. Vi tenker det er et poeng når ordningen lovfestes, at studentombudene representerer det samme mandatet uansett hvilken institusjon de tilhører. Kun da vil en lovfesting bidra til at alle studenter får det samme tilbudet. Vi foreslår derfor at studentombudets mandat lovfestes. Vårt forslag er at det legges til en ny setning i departementets forslag til endringer i lov om universiteter og høyskoler, ny § 4-17 Studentombud, andre ledd, og i forslaget til endringer i fagskoleloven, ny § 14 a, andre ledd, som lyder: “Studentombudet skal sikre studentenes rettsikkerhet og bidra til at saker kan løses på lavest mulig nivå i organisasjonen, der dette etterspørres av en av partene”. Forslaget til ny setning er tenkt som andre setning i andre ledd. 

 

FO-Studentene anbefaler at det utarbeides en forskrift til Studentombudsordningen, både i universitets- og høgskoleloven og i fagskoleloven. Dette er for å sikre god, og tilstrekkelig sammenfallende praksis på tvers av utdanningsinstitusjonen. Her ønsker vi at kvalifikasjoner til stillingen skal spesifiseres. Vi mener at et studentombud ikke kan tilstrekkelig sikre studentenes rettsikkerhet uten juridisk kompetanse, og at erfaring med konflikthåndtering og mekling burde vektlegges da dette er kjerneoppgaver i studentombudets arbeid. Utover dette mener vi at utdanningsinstitusjonene videre kan spesifisere ønsket kompetanse ut fra lokale forhold. 

 

I utgangspunktet støtter FO-Studentene departementet i at utdanningsinstitusjonene må ha stor frihet til å kunne tilpasse studentombudsordningen til lokale behov. Likevel opplever vi at det gis for stor grad av frihet når det gjelder hvor mange studenter et studentombud skal kunne ha ansvar for. Vi mener en begrensning er essensielt for å sørge for en reell tilgang på studentombud for alle studenter. Vi ønsker derfor en forskrift til lovbestemmelsene som spesifiserer at et årsverk ikke kan ha ansvar for oppfølging av mer enn 12 000 studenter, for å sikre studentene tilstrekkelig tilgang på studentombudet. 

 

Departementet legger også opp til åremålsansettelser. FO-Studentene har forståelse for dette behovet, og er enig i at en slik stilling har behov for at ingen blir overdrevent sterkt tilknyttet utdanningsinstitusjonene. Likevel kan dette medføre en rekke ulemper for studentombudene. Særlig med henhold til usikkerhet om fremtid og mulige utfordringer, for eksempel med å få huslån. For å oppfordre til så gode arbeidsforhold som mulig, ønsker FO-Studentene at det i en forskrift anbefales å opprette felles studentombud på tvers av små utdanningsinstitusjoner for å unngå unødvendig bruk av deltidsansettelser. På den måten kan man unngå at studentombud har åremålskontrakt på deltidsstillinger, da deltid gjør stillingen enda mer utfordrende å arbeide i.

 

FO-Studentene er svært positive til departementets forslag om å ta inn bestemmelsene om utdanningsinstitusjonenes plikt til å forebygge og forhindre trakassering og seksuell trakassering i universitets- og høgskoleloven og i fagskoleloven. En slik tydeliggjøring mener vi er nødvendig. Dette vil bidra til økt bevissthet om ansvaret, og er i tråd med samtidens satsning for å endre ukultur og aksept for trakassering av alle slag. 

 

FO-Studentene støtter departementets forslag om å tydeliggjøre bestemmelsene om universell utforming og særskilte behov i universitets- og høgskoleloven og fagskoleloven. Vi har likevel en bemerkning til høringsnotatet som vi mener har betydning for tolkningen av lovverket. I høringsnotatet står det “5.3 Tilrettelegging for personer med nedsatt funksjonsevne og særskilte behov. Departementet er av den oppfatning av lovforslagene reflekterer gjeldende rett og derfor ikke øker de administrative eller økonomiske kostnader for utdanningsinstitusjonene”. FO-Studentene jobber aktivt for å sikre bedre universell utforming og tilrettelegging for studenter med særskilte behov etter lovverkets bestemmelser. Vi opplever likevel å bli møtt med at utdanningsinstitusjonene ikke har de nødvendige økonomiske ressursene til å følge lovverket. Konkrete, lavkostnadstiltak for å bedre den universelle utformingen avslås med økonomiske begrunnelser. Vi mener derfor at høringsnotatet bygger på feil opplysninger. Det stemmer at departementets forslag til omskrivning ikke øker omfanget av utdanningsinstitusjonenes administrative eller økonomiske kostnader, men det er allerede tildelt for lite ressurser til å kunne sikre lovverket. FO-Studentene mener at det må bevilges flere midler for å kunne sikre universell utforming og tilrettelegging for studenter med særskilte behov, slik at lovbestemmelsene kan følges opp. Hvis ikke flere midler bevilges til utdanningsinstitusjonene, frykter vi at departementets forslag til omskrivning av lovbestemmelsene vil medføre en økt legitimering av utdanningsinstitusjonenes avvisning av tiltak for å sikre alle den samme retten til utdanning. 

 

Med vennlig hilsen

 

        Lene Fauskanger                                Mari Lilleng

Leder av FO-Studentene                              Rådgiver