FO er positive til at utdanningsfaglig kompetanse verdsettes høyere og at utdanningsfaglig kompetanse og undervisningserfaring i større grad skal vektlegges ved ansettelser og opprykk. Vi støtter derfor kunnskapsdepartementets høringsforslag om endring i forskrift om ansettelser og opprykk i undervisnings- og forskerstillinger.

FO representerer profesjonsutdanninger hvor nettopp god formidlingsevne og veiledning fra undervisningspersonell er viktig og en forutsetning for å utdanne kompetente sosialarbeidere.

FO vil videre i vårt høringssvar gi innspill på konkrete spørsmål departementet stiller i høringsforslaget.

 

FO mener utdanningskompetanse skal tas i betraktning ved rangering av søkere ved ansettelse. Undervisningskompetanse må sidestilles med andre kvalifikasjoner som antall publiseringer, forskningsprosjekt ol.

FO støtter kunnskapsdepartementets forslag om at undervisningskompetanse skal være et minstekrav til førsteamanuensisstillinger. Dette vil styrke den samlede undervisningskompetansen på utdanningsinstitusjonen og gi tydelige signaler om at god undervisningskompetanse er forventet av hver enkelt ansatt.

Vi er enig med arbeidsgruppa i at minsteomfang på kvalifisering knyttet til undervisning bør være på minimum 200 timer. Videre støtter vi departementets alternativ om at undervisningskompetanse skal opparbeides gjennom formaliserte program/kurs i tillegg til egen undervisning. For å sikre utbytte av kompetanseheving må kunnskap ikke bare erverves gjennom undervisning, men også inneholde pedagogisk kursing og felles utviklingsarbeid. Vi er uenig med arbeidsgruppa i at undervisningskompetansen skal kunne opparbeides innen 2-3 år etter ansettelse. Det mener vi er for lang tid. Undervisning og veiledning er en svært viktig del av jobben og må prioriteres høyt. Minimum 200 timer tilsvarer ca 40 arbeidsdager, dvs en dag i uka i et år. Det er overkommelig, og må gis høy prioritet.

FO er enig i at det må spesifiseres nærmere hva det innebærer «å beherske grunnleggende ferdigheter». For utdanningene FO representerer er god kjennskap til tjenestene studentene skal ut i en forutsetning. Undervisningen må derfor gjenspeile og svare på praksisfeltets behov. I kjølvannet av diskusjon om språkkrav i akademia (jfr diskusjon på Oslo Met tidligere i vinter om at det ikke skal stilles krav til norsk/skandinavisk ved ansettelsestidspunktet uten i særlige tilfeller), mener vi at for utdanningene FO representerer, må søkere til stilling som førsteamanuensis beherske norsk eller skandinavisk.

FO støtter arbeidsgruppens oppfordring om at utdanningsinstitusjonene bør tilby påbygningskurs eller tilleggsprogram for vitenskapelig ansatte med særlig interesse for undervisnings- og veiledningsoppgaven. Vi skulle gjerne sett at slike programmer var obligatoriske for dem som er ansatt i stillinger som i ny forskrift får økt krav til undervisningskompetanse.

For opprykk fra førsteamanuensis til professor, når en var ansatt i stillingen før nye krav til utdanningskompetanse inntrer, mener vi det må stilles krav til at den som ønsker opprykk tilegner seg og dokumenterer tilsvarende utdanningskompetanse som kreves ved nyansettelser av førsteamanuensiser. For professorstillinger mener vi søkere som har opparbeidet seg en høy forskningskompetanse, men ikke opparbeidet utdanningsfaglig kompetanse, ikke skal være kvalifisert for ansettelse på professornivå.

FO støtter arbeidsgruppas tilleggsforslag i §1-1(1) om at alle utdanningsinstitusjonene må utvikle kriterier for ansattes undervisnings- og veiledningskompetanse. Dette mener vi er med på å sikre en mer ensartet vurdering i tilsettings- og opprykksaker og mer likebehandling.