MDG vil stille krav om barnevernsfagleg eller annan relevant utdanning til kommunalt tilsette i barnevernet med leiarfunksjonar, utrediingsoppgåver og vedtaksmyndigheit. 

Me vil også lovfeste krav til bemanning og kompetanse i barneverninstitusjonar og institusjonanes plikt til fagleg vegleiing og opplæring i barnevernlova.